Cookie Control
Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios y experiencia de usuario. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

Leer más
Política Ambiental

      A calidade dos servizos ofrecidos e aaplicación de prácticas de xestión ambiental durante a execución dos procesos edo servizo final, son dous elementos que se consideran decisivos naplanificación e xestión de ARUMIA. Dita xestión implica unha planificación, aasignación dos recursos necesarios, o establecemento de obxectivos e aavaliación da eficacia do sistema e debe abarcar a todos os ámbitos daorganización de ARUMIA.

Por esta razón, a Direcciónestablece por escrito a súa Política de Calidade e Ambiental para as súasactividades enmarcadas na Sanidade Ambiental Control Integrado de Pragas.

 • Deben determinarse, analizarse e satisn proporcionado ó cliente servizos conformes as súas necesidades e realizados de acordo ás boas prácticas de xestión ambiental, que aseguren o control e a prevención dos impactos á saúde e ambientais significativos, da nosa organización.
 • Deben cumprirse os requisitos de calidade e ambientais e legais dos nosos clientes así como, os requisitos ambientais que a nosa empresa voluntariamente subscriba.
 • A satisfacción dos nosos clientes debe ser conseguida mediante procesos claramente definidos e controlados, como medio para a identificación e xestión das oportunidades de mellora.
 • Comprometémonos a optimizar os consumos de auga, enerxía incrementando a eficacia do seu uso, e a favorecer o uso de materiais e produtos que aseguren una maior protección ambiental.
 • Comprometémonos a planificar as nosas actividades de tal xeito que preveñan a contaminación garantindo a mellora continua do noso comportamento ambiental así como ter un control sobre o impacto ambiental das actividades de Arumia.
 • Comprometémonos a minimizar o impacto ambiental das nosas actividades, produtos aplicados e servizos na xestión dos residuos, dándolles o destino final que cause un menor impacto sobre o medio ambiente.
 • Comprometémonos a fomentar a colaboración de todo o persoal e dos nosos provedores na mellor xestión de calidade e medioambiental favorecendo as actividades de comunicación, difusión de prácticas de calidade e xestión medioambiental e formación.
 • Comprometémonos a mellorar continuamente a eficacia do sistema.

Para cumprir as condiciones mencionadas

 • Dotarse á Empresa dos procesos para realizar todas as operacións relacionadas coa Calidade e a Xestión Ambiental, así como de ferramentas para o seu seguimento, medición e análise.
 • Poténciase ó máximo a prevención, para evitar a aparición de fallos,  así como accións correctivas.
 • Analízanse as causas, cando se producen fallos, e evitar a súa repetición.
 • Disporase de indicadores sistematizados, áxiles e seguros, que permitan o apoio, seguimento e mellora continua dos procesos.

Converter as condicionesexpostas na Política de Calidade e Ambiental nos seguintes obxectivospermanentes:

 • Os procedementos deben cumprirse e mellorarse sempre que sexa posible, para que a empresa teña un "modo de " propio e eficaz, en materia de Calidade e Ambiental.
 • Os incumprimentos dos requisitos indicados nas normas UNE-EN ISO 9001:2015 e UNE-EN ISO 14001:2015, EMAS III e a súa peor consecuencia, as reclamacións dos clientes, a xeración de impactos na saúde e ambientais e as posibles repercusións legais producen importantes incrementos nos custes da non- calidade: polo que hai que procurar eliminar as súas causas.

Estes tres obxectivos permanentes, como resume da Política de Calidade e Ambiental, son coñecidos eentendidos por todas as persoas da empresa, para elo:

A dirección, a través detodo o sistema de organización da empresa, ten o deber de comprender a implantación da Política de Calidade e Medio Ambiente.

 • Os auditores de Calidade e Medio Ambiente teñen a misión de comprobar que dichos obxectivos, que sintetizan a Política de Calidade y Medio Ambiente, son coñecidos, comprendidos e aplicados por todo o persoal da empresa.

Es imprescindible ocompromiso de todas as persoas de ARUMIA, S.L. para:

 • Antepoñer, a calidade do servizo e a realización de actividades de acordo as boas prácticas de xestión de calidade e ambientais, a outras condicións. Conseguir o hábito das cousas "ben á primeira" e responsabilizarse, cada un/ha da calidade do seu traballo.

A Dirección solicita a colaboración e o compromiso de todos os empregados/as da organización, para que fagamos nosa esta Política de Calidade e Medio Ambiente. 

A Dirección. 20/12/18

ARUMIA, S.L. B-15656580
Camiño Agrela ó Martinete 32
Agrela
15008 A Coruña
Tel.: 981 217 063
arumia@arumia.com